Zapytanie ofertowe

wpis w: Newsy | 0

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych.

I .  ZAMAWIAJĄCY:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
ul. Wierzbowa7

15-743 Białystok
Tel. (85) 6649331 (34 ) e-mail: lo7@um.bialystok.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.
 3. Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
  z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
 4. Cel opieki zdrowotnej nad uczniami: ochrona zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności
  za własne zdrowie.
 5. Termin realizacji świadczeń i obowiązywania porozumienia: na czas zawartego przez wyłoniony podmiot kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,
z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież – uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie ze Szkołą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych skierowanych do uczniów ww. szkoły. W wyżej wymienionym porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz zostanie wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 poz. 1199).

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferty należy złożyć do 30.11.2019 r. do godziny 12.00:
 • osobiście w sekretariacie szkoły,
 • pocztą tradycyjną na adres: VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku ul. Wierzbowa7, 15-743 Białystok,
 • pocztą elektroniczną na adres: lo7@um.bialystok.pl,

z opisem: „Oferta – świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych
.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis  i dane oferenta (adres, nr telefonu, e-mail, NIP).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

w Białymstoku

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy

Klauzula obowiązku informacyjnego

Komentarze zostały wyłączone.