REGULAMIN BIBLIOTEKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA CZAS EPIDEMII COVID 19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i pracownicy szkoły.
 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki.
 3. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Liceum. Informacja o czasie pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach wejściowych biblioteki i w gablocie szkolnej.
 1. W bibliotece obowiązuje kultura zachowania i zakaz spożywania posiłków.
 2. Gromadzone przez bibliotekę zbiory udostępnia się:
 3. a) wypożyczając je do domu;
 4. b) na miejscu w Multimedialnym Centrum Informacyjnym;
 5. c) przekazując do pracowni przedmiotowych.
 6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką wstrzymuje się w nowym roku szkolnym  udostępnianie  wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 1. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć.
 1. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych  z biblioteki materiałów („obiegówki”)  przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 1. W wypożyczalni i Multimedialnym Centrum Informacji obowiązują zasady określone w  rozdziale II i III.

Rozdział II

Zasady korzystania z wypożyczalni.

 1. W wypożyczalni książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Uczeń może mieć wypożyczonych jednocześnie 5 książek na okres nie dłuższy niż dwa  tygodnie.
 1. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można uzyskać prolongatę na kolejny okres.
 2. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady lub z innych ważnych powodów ma prawo  do wypożyczenia większej ilości książek jednocześnie.
 1. Bibliotekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach – jeżeli na książkę jest zapotrzebowanie- może zażądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.
 1. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 2. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępniane mu przez bibliotekę materiały. W chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne  nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 1. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy materiał biblioteczny, musi odkupić identyczny lub inny  uzgodniony z bibliotekarzem.
 1. W przypadku zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.

Rozdział III

 Zasady obowiązujące w Multimedialnym Centrum Informacji (MCI).

 1. MCI składa się z czytelni i stanowisk komputerowych.
 2. Czynne jest w godzinach pracy biblioteki.
 3. Uczniowie wchodzą do MCI za wiedzą i zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 4. Do sali należy wchodzić bez okryć wierzchnich.
 5. Do pracowni pod żadnym pozorem nie można wnosić napojów i jedzenia.
 6. W MCI mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze zbiorów czytelni, z komputerów lub uczące się.
 1. Korzystający mają obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni / MCI.
 2. W MCI należy zachować ciszę.
 3. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu lub poza nią w przypadku:
 4. a) wypożyczenia na godzinę lekcyjną;
 5. b) kserowania;
 6. c) wypożyczenia na jeden dzień do domu za zgodą bibliotekarza.
 7. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych.
 8. Przeczytane czasopisma odnosi na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
 9. Książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne należy szanować.
 10. Komputery w MCI służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie można wykorzystywać ich do gier, czatów, wysyłania sms-ów i t.p.
 1. Komputer włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 1. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 2. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych i wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców oprogramowania.
 1. Ze sprzętu w MCI ( drukarka, skaner, ksero, sprzęt RTV) uczniowie mogą korzystać tylko pod opieką nauczyciela.
 1. Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z kserokopiarki lub drukarki powinni ustalić to wcześniej z Dyrektorem Szkoły.