Klasa Psychologiczna

W odpowiedzi na nową podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych oraz zgłaszane potrzeby uczniów  w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku utworzona została klasa psychologiczna.
Głównym celem realizowanych zajęć jest wyposażenie uczniów w  wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej, komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji  w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej.

Zajęcia uzupełniające: psychologia, warsztat twórczego myślenia, warsztat skutecznej komunikacji, ukazują praktyczną stronę wiedzy z zakresu nauk humanistycznych tj.: psychologii, pedagogiki i socjologii. Teorie naukowe zostały przełożone na język praktyki, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie nabytej wiedzy w życiu osobistym i dalszej edukacji.

Zajęcia uzupełniające poprowadzone są wyłącznie metodami aktywnymi (burza mózgów, case study, drama, eksperyment, projekt itd.)  tak, aby każdy uczeń mógł przyjrzeć się sytuacji, w której się znajduje i samodzielnie doświadczyć rozwiązań i proponowanych metod. Dzięki aktywnym metodom pracy na zajęciach uczniowie wyposażeni zostaną w kluczowe kompetencje które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, tj. kompetencje społeczne, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja oraz inicjatywność wraz z przedsiębiorczością.
Zaowocuje to w przyszłości atrakcyjnością absolwenta klasy psychologicznej na rynku pracy. Umiejętności związane z kompetencjami psycho-społecznymi pracowników są szczególnie cenione i poszukiwane przez pracodawców.

Uczeń klasy psychologicznej będzie przygotowany do podjęcia studiów wyższych na kierunkach „Psychologia”, „Socjologia”, „Pedagogika”, „Kognitywistyka” i innych humanistycznych lub społecznych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

– biologia
– wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:
– psychologia
– warsztaty twórczego myślenia
– warsztaty skutecznej komunikacji