REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku została zorganizowana stołówka szkolna.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną.
 3. Korzystanie z obiadów mogą ubiegać się uczniowie , pracownicy placówki i ich rodziny oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły .
 4. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.
 5. Posiłki mogą być finansowane z następujących źródeł: wpłat rodziców (opiekunów prawnych), uczniów dotacji z budżetu państwa lub budżetu gminy, wpłat sponsorów.
 6. Opłata pobierana za posiłek od ucznia jest równa kosztom tzw. „wsadu”, to jest kosztom produktów użytych do przygotowania posiłku.
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku.
 8. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu obiadowego w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 9. Jednostkowy koszt obiadu ustala dyrektor szkoły i może on być zmieniony ze względu na wzrost cen.
 10. Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych, do 10-tego dnia miesiąca, w którym osoba uprawniona korzystać będzie  z posiłków. W przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten ustala się na najbliższy dzień roboczy po tym dniu.
 11. W przypadku niekorzystania z obiadów, należy zaistniały fakt zgłosić do księgowości lub sekretariatu szkoły (tel.- 6649331). Odpisy będą dokonane od następnego dnia od daty powiadomienia.
 12. Koszt niewykorzystanych obiadów zostanie odliczony przy zakupie abonamentu w następnym miesiącu.
 13. Uczniowie spożywający obiady w stołówce zobowiązani są do zmiany obuwia, pozostawienia ubrań wierzchnich w szatni oraz ustawiania plecaków w wyznaczonym miejscu.
 14. Rodzice, opiekunowie i uczniowie niestołujący się, nie mogą wchodzić do jadalni w czasie godzin wydawania posiłku.
 15. W dniach kiedy w szkole obowiązuje plan lekcji skróconych, godziny wydawania obiadów mogą ulegać zmianie.
 16. Obowiązująca przerwa na obiad:                      12.25   –     12.45

 

Regulamin stołówki szkolnej został zatwierdzony Zarządzeniem nr 15/2016 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku z dnia 31.08.2016r.