Ogłoszenie.

Od 9 września 2019 roku rusza stołówka szkolna. Chętnych uczniów prosimy o zapisy w księgowości. Zasady korzystania ze stołówki oraz termin płatności zawarte są w „Regulaminie stołówki szkolnej” poniżej.

Cena obiadu dla ucznia wynosi 3.70 zł.

Posiłki są przygotowywane na miejscu, w szkolnej kuchni.

Odpłatność za obiady przyjmowana jest przelewem na konto bankowe szkoły [14 1240 1154 1111 0010 3578 3524] w tytule przelewu proszę podać  imię nazwisko ucznia, klasę, miesiąc którego dotyczy  wpłata. Płatność do 10 każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane karne  odsetki.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku została zorganizowana stołówka szkolna.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną.
 3. Korzystanie z obiadów mogą ubiegać się uczniowie , pracownicy placówki i ich rodziny oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły .
 4. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.
 5. Posiłki mogą być finansowane z następujących źródeł: wpłat rodziców (opiekunów prawnych), uczniów dotacji z budżetu państwa lub budżetu gminy, wpłat sponsorów.
 6. Opłata pobierana za posiłek od ucznia jest równa kosztom tzw. „wsadu”, to jest kosztom produktów użytych do przygotowania posiłku.
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku.
 8. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu obiadowego w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 9. Jednostkowy koszt obiadu ustala dyrektor szkoły i może on być zmieniony ze względu na wzrost cen.
 10. Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych, do 10-tego dnia miesiąca, w którym osoba uprawniona korzystać będzie  z posiłków. W przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten ustala się na najbliższy dzień roboczy po tym dniu.
 11. W przypadku niekorzystania z obiadów, należy zaistniały fakt zgłosić do księgowości lub sekretariatu szkoły (tel.- 6649331). Odpisy będą dokonane od następnego dnia od daty powiadomienia.
 12. Koszt niewykorzystanych obiadów zostanie odliczony przy zakupie abonamentu w następnym miesiącu.
 13. Uczniowie spożywający obiady w stołówce zobowiązani są do zmiany obuwia, pozostawienia ubrań wierzchnich w szatni oraz ustawiania plecaków w wyznaczonym miejscu.
 14. Rodzice, opiekunowie i uczniowie niestołujący się, nie mogą wchodzić do jadalni w czasie godzin wydawania posiłku.
 15. W dniach kiedy w szkole obowiązuje plan lekcji skróconych, godziny wydawania obiadów mogą ulegać zmianie.
 16. Obowiązująca przerwa na obiad:                      12.25   –     12.45

 

Regulamin stołówki szkolnej został zatwierdzony Zarządzeniem nr 15/2016 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku z dnia 31.08.2016r.