REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

I. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w VII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku została zorganizowana stołówka szkolna.

II. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną.

III. korzystanie z obiadów mogą ubiegać się uczniowie , pracownicy placówki i ich rodziny oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

IV. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.

V. Posiłki mogą być finansowane z następujących źródeł: wpłat rodziców (opiekunów prawnych), uczniów dotacji z budżetu państwa lub budżetu gminy, wpłat sponsorów.

VI. Opłata pobierana za posiłek od ucznia jest równa kosztom tzw. „wsadu”, to jest kosztom produktów użytych do przygotowania posiłku.

VII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą pełne koszty przygotowania posiłku.

VIII. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu obiadowego w wyznaczonym przez szkołę terminie.

IX. Jednostkowy koszt obiadu ustala dyrektor szkoły i może on być zmieniony ze względu na wzrost cen.

X. Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych, do 10-tego dnia miesiąca, w którym osoba uprawniona korzystać będzie z posiłków. W przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten ustala się na najbliższy dzień roboczy po tym dniu. Wyjątek stanowią płatności za wrzesień i styczeń. W tych miesiącach termin wydłuża się do końca danego miesiąca.

XI. W przypadku niekorzystania z obiadów, należy zaistniały fakt zgłosić do księgowości lub sekretariatu szkoły do godziny 14.00 (tel.- 6649331). Odpisy będą dokonane od następnego dnia od daty powiadomienia.

XII. Koszt niewykorzystanych obiadów zostanie odliczony przy zakupie abonamentu w następnym miesiącu.

XIII. Uczniowie spożywający obiady w stołówce zobowiązani są do zmiany obuwia, pozostawienia ubrań wierzchnich w szatni oraz ustawiania plecaków w wyznaczonym miejscu.

XIV. Rodzice, opiekunowie i uczniowie niestołujący się, nie mogą wchodzić do jadalni w czasie godzin wydawania posiłku.

XV. W dniach kiedy w szkole obowiązuje plan lekcji skróconych, godziny wydawania obiadów mogą ulegać zmianie.

XVI. Obowiązująca przerwa na obiad: 12.25 – 12.45

Regulamin stołówki szkolnej został zatwierdzony Zarządzeniem nr 15/2016 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku z dnia 31.08.2016 r. i Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku z dnia 1.04.2021 r.