MISJA SZKOŁY

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku jest szkołą otwartą na wyzwania współczesności, łączącą poszanowanie uniwersalnych wartości i tradycji z nowoczesnymi tendencjami w edukacji.

Wszystkie działania podejmowane w szkole służą podnoszeniu jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przebiega ona w atmosferze sprzyjającej kształtowaniu dojrzałej osobowości młodych ludzi, którzy są przygotowywani do samodzielnego, mądrego i godnego życia. W VII Liceum dbamy zarówno o wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, jak i o wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na pomoc w wyborze własnej drogi życiowej, w odnajdywaniu i realizowaniu artystycznych talentów, twórczych możliwości uczniów.

Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na zasadach wzajemnego szacunku, życzliwości i zrozumienia. Uczymy funkcjonowania w społeczności w duchu poszanowania podmiotowości każdego człowieka, tolerancji, jak również respektowania praw moralnych i zasad współżycia społecznego.

MODEL ABSOLWENTA

Dokładamy starań, by absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego był człowiekiem:

–        odpowiedzialnie korzystającym z zasad demokracji i tolerancji,

–        z szacunkiem odnoszącym się do tradycji,

–        jest otwarty na integrację europejską,

–        respektującym podstawowe zasady etyki i kultury bycia,

–        korzystającym ze swoich praw i przestrzegającym obowiązków,

–        szanującym wartości rodzinne,

–        dbającym o swoje zdrowie i rozwój intelektualny,

–        potrafiącym sobie radzić w sytuacjach stresujących,

–        przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, samodzielnym,

–        świadomie podejmującym decyzje,

–        korzystającym z różnych źródeł informacji,

–        aktywnym, twórczym, rozwijającym swoje zainteresowania poprzez taniec, śpiew, fotografowanie, teatr itp.,

–        znającym zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz potrafiącym ocenić swoje w niej miejsce,

–        świadomie planującym swoją karierę zawodową,

–        komunikatywnym i asertywnym,

–        posługującym się językami obcymi,

–        przygotowanym do odbioru sztuki oraz do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, sporcie i rekreacji,

–        wrażliwym , dążącym do pełnej samorealizacji.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Praca szkoły odbywa się w następujących obszarach i obejmuje:

 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia.
 • Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej.
 • Zwiększanie wymagań edukacyjnych.
 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości uczniów w odpowiedzi na ich potrzeby edukacyjne.
 • Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 1. Opieka i wychowanie.
 • Kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 • Promowanie postaw związanych z realizacją wartości etycznych, patriotycznych i obywatelskich.
 • Pomoc w planowaniu kariery.
 • Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej.
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa.
 1. Promocja i integracja ze środowiskiem zewnętrznym.
 • Zwiększanie zainteresowania szkołą wśród uczniów gimnazjum.
 • Zainteresowanie środowiska lokalnego działaniami VII Liceum.
 • Udział młodzieży w festiwalach, przeglądach, konkursach, zawodach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.
 1. Baza i wyposażenie szkoły.
 • Modernizacja istniejącej bazy dydaktyczno – wychowawczej.