VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli tajnego Nauczania w Białymstoku.

Data publikacji: 2018-08-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy umieszczone przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów
 • dla osób głuchych;
 • strona nie posiada stylu z podwyższonym kontrastem ani możliwości zmiany wielkości
 • liter dla całej strony;
 • umieszczone pliki pdf nie spełniają odpowiednich wymagań dostępności;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik;
 • administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były                     zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

 • dane teleadresowe podmiotu
 • deklaracje dostępności
 • formularz kontaktowy
 • mapę dojazdu do szkoły
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku braku możliwości skorzystania z naszej strony prosimy o kontakt ze szkołą
w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk szkoły , e-mail: informatyk@lo7.bialystok.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 085 664 93 31 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna.

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku, |
ul Wierzbowa 7.

 1. Do budynku szkoły prowadzi dziewięć wejść; używane na co dzień od ulicy Wierzbowej i od ulicy Ordonówny, pozostałe używane okazjonalnie. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Wejście do budynku Animacji od strony boiska posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

 1. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia ,od stronu ul. Wierzbowej.
 2. Kancelaria szkoły znajduje się na półpiętrze w pokoju 119.
 3. W budynku Animacji przy VII Liceum znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed szkołą nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-10-18.